Hμερίδα με τίτλο “Γνωριμία με την Εκπαίδευση STEAM“

Καστοριά, 24-5-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες, η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θετικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το IEEE Student Branch University of Western Macedonia, Kastoria συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Μαΐου και ώρα 17:00 – 20:00 ημερίδα με τίτλο “ Γνωριμία με την Εκπαίδευση STEAM “.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται παρακολούθηση μέσω του Zoom σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

 • Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες και της ειδίκευσης Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση από τον κ. Άγγελο Μιχάλα, Διευθυντή του ΔΠΜΣ
 • Παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του IEEE Student Branch University of Western Macedonia, Kastoria από την κα Κλεοπάτρα Γκόλα, Υποψήφια Διδάκτορα του τμήματος Πληροφορικής
 • Παρουσίαση με θέμα “Εκπαίδευση STEM ως διεπιστημονική προσέγγιση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών” από την κα Έλενα Ζυγούρη, Ph.D., M.ed., πρώην ΣΕΕ ΠΕ 70 3ης Ενότητας ΠΕΚΕΣ Δυτ. Μακεδονίας
 • Παρουσίαση με θέμα “Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση” από τον κ. Δημήτρη Τζήμα, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας
 • Παρουσίαση με θέμα “Εφαρμογή της προσέγγιση STEM” στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο από την κα Ασπασία Βολογιάννη, απόφοιτο του ΔΠΜΣ

 

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ημερίδα να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαΐου για να τους σταλούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την ημερίδα.

https://go.uowm.gr?P22TCNM62

Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή τελών φοίτηση για τους εισακτέους του ΠΜΣ του Τμήματος για το 2021-2022

Σχετικά Έγγραφα

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης για το ακαδημαϊκός έτος 2021-2022

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά, προσκαλούν υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (PostGraduate Programme “Modern Information Technologies and Services”)  για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2021-2022.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας). Απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Modern Information Technologies and Services») στις εξής ειδικεύσεις (tracks) :

 • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων / Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies, Internet of Things and Systems Security
 • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση / Information and Communication Technologies in Education

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017 (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2021.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατάθηκε έως τις 21/10/2021.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες από τις 11:00 έως 13:00. Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, στην παρακάτω διεύθυνση:

Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»
Περιοχή Φούρκα, Καστοριά ΤΚ: 52100
Τηλ 2467440023

Τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να αποσταλούν ή να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. https://msc.cs.uowm.gr/
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος μπορεί να προσκομιστεί «Βεβαίωση περάτωσης σπουδών».  Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψήφιους που θα ανακηρυχθούν πτυχιούχοι τον Σεπτέμβριο 2021.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει  o M.O. βαθμολογίας του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου.
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου.
 • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 • Δύο Συστατικές Επιστολές

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΠΜΣ. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα:

 1. Βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (25%)
 2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (25%).
 3. Συστατικές επιστολές (10%).
 4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%).
 5. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα (5%)
 6. Συνέντευξη (30%).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» https://msc.cs.uowm.gr/ και επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΔΠΜΣ και τον κ.  Χυτήρη Χρήστο στο τηλέφωνο 2467440023 και e-mail msc-inf@uowm.gr

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες

Δρ. Άγγελος Μιχάλας, Καθηγητής

 

 

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αίτηση-ΠΜΣ-2021-2022

Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2020-2021

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4485/2017 και την Υπουργική απόφαση 83842/Ζ1/1-7-2020 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 2726/Β’/3-7-2020 και αφορά ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών 28/10/2020 έως και 4/11/2020.

Σχετικά Έγγραφα:

Αίτηση

Ανακοίνωση

ΦΕΚ-2726-Β-03-07-2020

ΦΕΚ-Α-114-04.08.2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες” ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Με απόφαση του Διευθυντή του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 09/10/2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier, στην παρακάτω διεύθυνση:

Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή Φούρκα, Καστοριά 52100
Τηλ 24670-87182

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24670-87182 και 2467087062  και e-mail msc-inf@uowm.gr

Αρχική ανακοίνωση προκήρυξης

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Διιδρυματικού ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνουν και λειτουργούν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (ΦΕΚ 3668 /τ. Β΄/03-10-2019) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Το ΔΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» προκηρύσσει τις δύο ειδικεύσεις σπουδών του για το ακαδημαϊκό … Περισσότερα

Συλλυπητήρια επιστολή για τον ξαφνικό θάνατο φοιτητή του ΔΠΜΣ

Συλλυπητήρια επιστολή      Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες, σοκαρισμένοι από την τραγική είδηση για την ξαφνική απώλεια του αγαπητού μας φοιτητή Τσιαντάκη Νικόλαου, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και φίλους του. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ                                                                                                                                                         Δρ. Άγγελος Μιχάλας                                                                                                   Καθηγητής

Ορκωμοσία Διιδρυματικoύ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Διιδρυματικoύ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις 5/6/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:20 με χρήση του λογισμικού Zoom. Ο σύνδεσμος σύνδεσης στην ορκωμοσία είναι: https://zoom.us/my/uowm.cs1 και το Meeting ID: 297-333-9345 Η σύνδεσή σας στην ορκωμοσία, για λόγους ταυτοποίησης και ενημέρωσης επί της διαδικασίας, … Περισσότερα

Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 01/06/2020 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Π.Δ.Μ., για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματός μας. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο http://qa.uowm.gr/ προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση των μαθημάτων τους. Η αξιολόγηση θα διαρκέσει έως και την … Περισσότερα

Δελτίο Τύπου “Μαθαίνω στο Σπίτι – Πληροφορική Παιδεία”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τηλεημερίδα με τίτλο “Μαθαίνω στο Σπίτι & Πληροφορική Παιδεία” την Πέμπτη 7 Μαΐου και ώρα 16:30. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Την έναρξη της τηλεημερίδας ανακοίνωσε … Περισσότερα