Στατιστικές μέθοδοι στην εκπαίδευση

Δειγματοληψία, πιθανότητες, συνδυαστική, δυωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson, κανονική κατανομή. Σημειακή εκτίμηση, αμερόληπτες εκτιμήτριες, κεντρικό οριακό θεώρημα. Εκτίμηση σε διάστημα, διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υπόθεσης. Παλινδρόμηση, συσχέτιση, πίνακες συνάφειας. Εφαρμογή των παραπάνω με χρήση του στατιστικού πακέτου spss.

Σχεδιασμός και αξιοποίηση Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων

Επισκόπηση των Μαζικών Ελευθέρων Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs). Περιλαμβάνονται ορισμοί, θεμελιώδεις αρχές τους, ιστορική αναδρομή, τα  είδη των MOOCs, τα προτερήματά τους και προκλήσεις και ανοικτά θέματα και μια «εξερεύνηση του κόσμου των MOOCs (διείσδυση, κατανομές, προοπτικές, κ.λπ.). Στην συνέχεια γίνεται αναφορά σε πλατφόρμες που παρέχουν MOOCs και πλοήγηση στις πιο γνωστές καθώς και η επιχειρηματικότητα … Περισσότερα

Το Ψηφιακό Παιχνίδι στη Μάθηση

H διείσδυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου και πλέον οι μαθητές αποκτούν συμμετοχικό ρόλο στη μάθηση και αλληλεπιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω διαδραστικών εφαρμογών και ψηφιακών παιχνιδιών. Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση των αρχών σχεδίασης, ανάπτυξης κι αξιολόγησης εφαρμογών ψηφιακών παιχνιδιών για την εκπαίδευση, καθώς και της  … Περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των κινητών συσκευών

Σε αυτό το μάθημα γίνεται εισαγωγή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών εργαλείων κατάλληλων για μαθητές. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στον προγραμματισμό σε Android, στο οικοσύστημα των εφαρμογών του,  στην ιστορία/εξέλιξή του, στις εκδόσεις του, στην αρχιτεκτονική του (πυρήνας, βιβλιοθήκες, runtime, application framework, εφαρμογές), στο Dalvik, στην ασφάλεια, … Περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

Το μάθημα εστιάζει στις φάσεις εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού σύμφωνα με το μοντέλο ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπόνηση έργου από ομάδα (project-based). Στόχος είναι οι φοιτητές/-τριες να εξοικειωθούν με τις διάφορες φάσεις εργασίας και τα παραδοτέα ενός έργου (project). Τα θεωρητικά θέματα του μαθήματος περιλαμβάνουν: διδακτική … Περισσότερα

Εργαλεία Νέων Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης εργαλείων νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών λογισμικών. Περιλαμβάνονται θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα τους σε αυτά τα συστήματα, τις βασικές τους έννοιες (πεδία, εγγραφές, πίνακες, ευρετήρια αναζήτησης, πρωτεύον-δευτερεύον κλειδί), ερωτήματα SQL, παραδείγματα βάσεων δεδομένων, σχεδίαση βάσης δεδομένων στο εργαστήριο. Επισκόπηση στην Κοινωνική Δικτύωση … Περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση και τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης

Το μάθημα εστιάζει στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη ηλεκτρονικής μάθησης (προσαρμοστικά περιβάλλοντα, συνεργατική μάθηση, κοινότητες πρακτικής, μάθηση βασισμένη στους διατιθέμενους πόρους). Παρουσιάζονται εργαλεία, τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης. Περιγράφονται πρότυπα και τυποποιήσεις που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση με έμφαση στη διαλειτουργικότητα για την ανταλλαγή … Περισσότερα

Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Παρουσιάζονται αρχές της ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας. Γίνεται γνωριμία με τις έννοιες των επικοινωνιών δεδομένων την δικτύωση και τα πρωτόκολλα επικοινωνιών. Ειδικότερα καλύπτονται θέματα που αφορούν το Διαδίκτυο, Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), ανάλυση στοίβας πρωτοκόλλων Διαδικύου TCP/IP και προσδιορισμός των αρχών που το διέπουν. Αναλύονται έννοιες και πρωτόκολλα ευρυζωνικών ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, ο έλεγχος … Περισσότερα

Σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών

Επισκόπηση των σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone, tablet κτλ.). Αρχικά, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα απαραίτητων εννοιών, τεχνικών σχεδίασης και προγραμματισμού εφαρμογών υπολογιστών. Μελετάται διεξοδικά η δομή, το συντακτικό και οι βιβλιοθήκες της γλώσσας Python και παρουσιάζονται οι στατικές και οι δυναμικές δομές, καθώς και … Περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές, μεθόδους και λειτουργίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:  Εισαγωγικά Θέματα – Κοινωνία της Πληροφορίας, Υποδομές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μοντέλα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Διεπιχειρησιακό B2B (Inter-Organizational Information Systems), Ηλεκτρονικές Αγορές B2B, Κάθετες Πύλες, Intra-Organizational B2B – … Περισσότερα