Σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών

Επισκόπηση των σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone, tablet κτλ.). Αρχικά, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα απαραίτητων εννοιών, τεχνικών σχεδίασης και προγραμματισμού εφαρμογών υπολογιστών. Μελετάται διεξοδικά η δομή, το συντακτικό και οι βιβλιοθήκες της γλώσσας Python και παρουσιάζονται οι στατικές και οι δυναμικές δομές, καθώς και οι τεχνικές προγραμματισμού της γλώσσας, τόσο με τον αντικειμενοστραφή όσο και με το γενικό προγραμματισμό. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο για να προχωρήσει ο εκπαιδευόμενος στη σύνταξη χρήσιμου, σωστού, εύκολα συντηρήσιμου και αποτελεσματικού κώδικα.

Ακολούθως, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τις σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού και τα νέα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές Android. Θα παρουσιαστούν επίσης όλες οι τελευταίες εξελίξεις ως προς τα Software Development Kits (SDK), τα εργαλεία, τα βοηθητικά προγράμματα και το υλικό για την ανάπτυξη εφαρμογών Android, βασισμένες στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα και το φιλικό σχεδιασμό, με εύχρηστες διεπαφές χρήστη. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τις καλύτερες πρακτικές που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την δοκιμή του συστήματος και την παράδοση αποτελεσματικών εφαρμογών Android.