Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

Το μάθημα εστιάζει στις φάσεις εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού σύμφωνα με το μοντέλο ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπόνηση έργου από ομάδα (project-based). Στόχος είναι οι φοιτητές/-τριες να εξοικειωθούν με τις διάφορες φάσεις εργασίας και τα παραδοτέα ενός έργου (project).

Τα θεωρητικά θέματα του μαθήματος περιλαμβάνουν: διδακτική σχεδίαση (instructional design), ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και η επίδρασή τους στην σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού. Ανάλυση αναγκών και αρχική ανάλυση (needs και fron-end analysis). Μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικών συστημάτων. Σχεδίαση εκπαιδευτικής διάδρασης και διεπιφάνειας χρήστη. Σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων με βάση διδακτικές θεωρίες. Συμμετοχική σχεδίαση. Βασικά θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. Ελληνικό και εξελληνισμένο εκπαιδευτικό λογισμικό. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με προχωρημένο προγραμματισμό και χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων. Οι φοιτητές/-τριες οργανώνονται σε ομάδες 2-3ων ατόμων και αναπτύσσουν εκπαιδευτικό λογισμικό υλοποιώντας όλες τις φάσεις εργασίας για την ανάπτυξη έργου.