Ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2020-2021

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στα ΠΜΣ του Τμήματος για το 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4485/2017 και την Υπουργική απόφαση 83842/Ζ1/1-7-2020 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθμ. 2726/Β’/3-7-2020 και αφορά ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών 28/10/2020 έως και 4/11/2020.

Σχετικά Έγγραφα:

Αίτηση

Ανακοίνωση

ΦΕΚ-2726-Β-03-07-2020

ΦΕΚ-Α-114-04.08.2017