Μέλη Διατμηματικής Συντονιστικής Επιτροπής

  1. Δημήτριος Ι. Βέργαδος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  2. Γεώργιος Τσιχριντζής, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  3. Δημήτριος Δ. Βέργαδος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  4. Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς