Δικαιολογητικά

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος (για τελειόφοιτους και απόφοιτους αλλοδαπής δείτε ανώτερο σχόλιο)
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας Μαθημάτων πτυχίου ή διπλώματος.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 5. Δημοσιευμένες εργασίες (αν υπάρχουν) ή άλλη ερευνητική δραστηριότητα.
 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα.
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.*
 8. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
 9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας (αν υπάρχει).
 10. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας,
 11. Δύο φωτογραφίες

 

* Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.*

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο