Ειδικά Θέματα και Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνολογιών

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση του νέου τρόπου αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη καινοτομία, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Παρέχει εννοιολογικές και εμπειρικές βάσεις για τους φοιτητές να προσεγγίσουν την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα στις διασυνδέσεις τους με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Θα εξοικειώσει τους φοιτητές … Περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές, μεθόδους και λειτουργίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:  Εισαγωγικά Θέματα – Κοινωνία της Πληροφορίας, Υποδομές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μοντέλα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Διεπιχειρησιακό B2B (Inter-Organizational Information Systems), Ηλεκτρονικές Αγορές B2B, Κάθετες Πύλες, Intra-Organizational B2B – … Περισσότερα

Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης αξιόπιστων υπολογιστικών συστημάτων. Αρχικά, θα διδαχθούν βασικές έννοιες και ορισμοί (π.χ. αξιοπιστία (reliability) και διαθεσιμότητα (availability)) και θα οριστούν κριτήρια μέτρησης της αξιοπιστίας. Έπειτα, θα περιγραφούν εν συντομία οι βασικές τεχνικές σχεδίασης συστημάτων ανεκτικών σε βλάβες (fault tolerant systems) και οι κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως στη … Περισσότερα

Προηγμένη Ψηφιακή Σχεδίαση

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν Τεχνολογίες υλοποίησης: Ολοκληρωμένα κυκλώματα, Προγραμματιζόμενες διατάξεις λογικής, συσκευασία και πλακέτες κυκλωμάτων, διασύνδεση και ακεραιότητα σήματος. Επεξεργαστές: Οργάνωση Ενσωματωμένων Υπολογιστών, εντολές και δεδομένα, διασύνδεση με τη μνήμη. Διασύνδεση Εισόδου/Εξόδου: Συσκευές εισόδου/εξόδου, ελεγκτές εισόδου/εξόδου, παράλληλοι δίαυλοι, σειριακή μετάδοση, λογισμικό εισόδου/εξόδου. Επιταχυντές: Γενικές αρχές, ανίχνευση ακμών βίντεο, επαλήθευση επιταχυντών. Μεθοδολογία σχεδίασης: Ροή σχεδίασης, βελτιστοποίηση … Περισσότερα

Κινητός Υπολογισμός και Εφαρμογές

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εφαρμογών κινητών και ασύρματων συσκευών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών στις κυριότερων πλατφόρμες για κινητές συσκευές (Android, iOS, Windows Mobile). Ειδικότερα θα μελετηθούν: η αρχιτεκτονικές των πλατφορμών, τα συστατικά και ο κύκλος … Περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων και Υπηρεσιών

Παρουσίαση προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών που αφορούν τη μελέτη και τον σχεδιασμό δικτύωσης υπολογιστών. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της σχεδίασης, εγκατάστασης και λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών μικρών ως μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και δικτύων σε περιβάλλοντα εταιρικά και παροχής υπηρεσιών. Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τα πρότυπα OSI/ISO, TCP/IP και IPv6, τη … Περισσότερα

IoT, M2M Επικοινωνίες και Εφαρμογές

Το μάθημα πραγματεύεται τις κύριες προκλήσεις, τις λύσεις και τις εφαρμογές των επικοινωνιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και των επικοινωνιών Μηχανής προς Μηχανή (Machine to Machine – M2M). Σχετικά ζητήματα έχουν εξεταστεί από την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια και έχουν ξεκινήσει νέες δραστηριότητες προτυποποίησης. Ενδεικτικά, το μάθημα πραγματεύεται παραδοσιακά … Περισσότερα

Τεχνολογίες Aσύρματων και Kινητών Επικοινωνιών

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση ζητημάτων και επιλογών που ανακύπτουν κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών. Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το Ασύρματο Περιβάλλον Επικοινωνίας: Κυψελωτά Δίκτυα, Αρχές των Κυψελωτών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών – Παρεμβολές, Ασύρματα δίκτυα 3ης 4ης και 5ης Γενιάς, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Επικοινωνίας, Δίκτυα IEEE 802.11x, Κινητό ΙP … Περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων επίλυσης επιστημονικών προβλημάτων με χρήση υπολογιστή. Γνωριμία με μεθόδους στα περιβάλλοντα MATLAB και Mathematica. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται τα αντικείμενα: Η αριθμητική του υπολογιστή και τα σφάλματα, Αριθμητική γραμμική άλγεβρα (επίλυση γραμμικών συστημάτων, πρόβλημα ιδιοτιμών), Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων, Πολυωνυμική παρεμβολή, Αριθμητική παραγώγιση και αριθμητική ολοκλήρωση, Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων, … Περισσότερα

Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν Παράλληλες αρχιτεκτονικές: Συμβατικοί παράλληλοι υπολογιστές, μηχανές αγωγού, μηχανές μητρώου, μηχανές πολυεπεξεργασίας. Μη συμβατικές παράλληλες μηχανές, μηχανές ροής δεδομένων, μηχανές αναγωγής, παράλληλες αρχιτεκτονικές ειδικού σκοπού. Παραλληλισμός επιπέδου εντολών και αξιοποίησή του: Παραλληλισμός επιπέδου εντολών, εξαρτήσεις δεδομένων και κίνδυνοι, εξαρτήσεις ελέγχου, βασικές τεχνικές μεταγλωττιστή για την αξιοποίηση του ILP, μείωση του κόστους των … Περισσότερα