Αξιόπιστα Υπολογιστικά Συστήματα

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης αξιόπιστων υπολογιστικών συστημάτων. Αρχικά, θα διδαχθούν βασικές έννοιες και ορισμοί (π.χ. αξιοπιστία (reliability) και διαθεσιμότητα (availability)) και θα οριστούν κριτήρια μέτρησης της αξιοπιστίας. Έπειτα, θα περιγραφούν εν συντομία οι βασικές τεχνικές σχεδίασης συστημάτων ανεκτικών σε βλάβες (fault tolerant systems) και οι κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως στη … Περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων επίλυσης επιστημονικών προβλημάτων με χρήση υπολογιστή. Γνωριμία με μεθόδους στα περιβάλλοντα MATLAB και Mathematica. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται τα αντικείμενα: Η αριθμητική του υπολογιστή και τα σφάλματα, Αριθμητική γραμμική άλγεβρα (επίλυση γραμμικών συστημάτων, πρόβλημα ιδιοτιμών), Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων, Πολυωνυμική παρεμβολή, Αριθμητική παραγώγιση και αριθμητική ολοκλήρωση, Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων, … Περισσότερα

Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό

Παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα τεχνολογιών του Διαδικτύου όπως: Σύγχρονες τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές Web 2.0 και Web 3.0. Αλγόριθμοι αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Σημασιολογικός Ιστός, οντολογίες, μετά-δεδομένα στο Διαδίκτυο, URIs, XML-based frameworks for semantic description, Resource Description Framework (RDF), RDF schema (RDFS). Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό, βασικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, μέθοδοι διασύνδεσης με … Περισσότερα