Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Παρουσιάζονται αρχές της ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας. Γίνεται γνωριμία με τις έννοιες των επικοινωνιών δεδομένων την δικτύωση και τα πρωτόκολλα επικοινωνιών. Ειδικότερα καλύπτονται θέματα που αφορούν το Διαδίκτυο, Πάροχοι Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs), ανάλυση στοίβας πρωτοκόλλων Διαδικύου TCP/IP και προσδιορισμός των αρχών που το διέπουν. Αναλύονται έννοιες και πρωτόκολλα ευρυζωνικών ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, ο έλεγχος … Περισσότερα