Ηλεκτρονική μάθηση και τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης

Το μάθημα εστιάζει στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη ηλεκτρονικής μάθησης (προσαρμοστικά περιβάλλοντα, συνεργατική μάθηση, κοινότητες πρακτικής, μάθηση βασισμένη στους διατιθέμενους πόρους). Παρουσιάζονται εργαλεία, τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης. Περιγράφονται πρότυπα και τυποποιήσεις που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση με έμφαση στη διαλειτουργικότητα για την ανταλλαγή … Περισσότερα