Ασφάλεια Πληροφοριακών και Δικτυακών Συστημάτων – Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Παρουσιάζονται θέματα για την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση,τεχνολογίες διαχείρισης ταυτότητας, έλεγχο προσπέλασης, ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων, ασφάλεια συστημάτων βάσεων δεδομένων, κακόβουλο λογισμικό, διασφάλιση και αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων και προϊόντων.

Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών διαχωριζόμενη στην ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και στην ασφάλεια ασυρμάτων και κινητών δικτύων επικοινωνιών. Στην πρώτη υποκατηγορία, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων υπολογιστών, οι οποίες αξιοποιούμενες σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενισχύουν και διασφαλίζουν τη συνολική ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Στη δεύτερη υποκατηγορία, παρουσιάζεται η θεωρητική υποδομή και αναπτύσσονται οι τεχνολογίες ασφαλείας και τα ιδιαίτερα σημεία ευπάθειας τεσσάρων κατηγοριών ασύρματων και κινητών δικτύων επικοινωνιών, των προσωπικών ασύρματων δικτύων επικοινωνιών, που ακολουθούν τις προδιαγραφές Bluetooth (IEEE 802.15.1), των τοπικών δικτύων ασύρματων επικοινωνιών, που ακολουθούν το πρότυπο IEEE 802.11 (WiFi), των μητροπολιτικών ασύρματων δικτύων επικοινωνιών, που ακολουθούν το πρότυπο IEEE 802.16 (WiMax) και των δικτύων LTE, που προτυποποιούνται από τον οργανισμό 3GPP.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε σύγχρονες και προτυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης επικινδυνότητας (risk assessment) για τον προσδιορισμό των κρίσιμων αγαθών του συστήματος, τις δυνητικές απειλές, τα αδύνατα σημεία του και την πραγματοποίηση προτάσεων κάποιων αντίμετρων μέτρων.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο