Στατιστικές μέθοδοι στην εκπαίδευση

Δειγματοληψία, πιθανότητες, συνδυαστική, δυωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson, κανονική κατανομή. Σημειακή εκτίμηση, αμερόληπτες εκτιμήτριες, κεντρικό οριακό θεώρημα. Εκτίμηση σε διάστημα, διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί…Read More

Continue reading "Στατιστικές μέθοδοι στην εκπαίδευση"

Σχεδιασμός και αξιοποίηση Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων

Επισκόπηση των Μαζικών Ελευθέρων Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs). Περιλαμβάνονται ορισμοί, θεμελιώδεις αρχές τους, ιστορική αναδρομή, τα  είδη των MOOCs, τα προτερήματά τους και προκλήσεις και…Read More

Continue reading "Σχεδιασμός και αξιοποίηση Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων"

Το Ψηφιακό Παιχνίδι στη Μάθηση

H διείσδυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου και πλέον οι μαθητές αποκτούν συμμετοχικό ρόλο στη μάθηση και…Read More

Continue reading "Το Ψηφιακό Παιχνίδι στη Μάθηση"

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των κινητών συσκευών

Σε αυτό το μάθημα γίνεται εισαγωγή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών εργαλείων κατάλληλων για μαθητές….Read More

Continue reading "Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των κινητών συσκευών"

Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

Το μάθημα εστιάζει στις φάσεις εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού σύμφωνα με το μοντέλο ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Βασίζεται σε μεγάλο…Read More

Continue reading "Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού"

Εργαλεία Νέων Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης εργαλείων νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών λογισμικών. Περιλαμβάνονται θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, ξεκινώντας από την…Read More

Continue reading "Εργαλεία Νέων Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικά Λογισμικά"

Ηλεκτρονική μάθηση και τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης

Το μάθημα εστιάζει στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη ηλεκτρονικής μάθησης (προσαρμοστικά περιβάλλοντα, συνεργατική μάθηση, κοινότητες πρακτικής, μάθηση βασισμένη στους διατιθέμενους πόρους). Παρουσιάζονται εργαλεία,…Read More

Continue reading "Ηλεκτρονική μάθηση και τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης"

Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Παρουσιάζονται αρχές της ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας. Γίνεται γνωριμία με τις έννοιες των επικοινωνιών δεδομένων την δικτύωση και τα πρωτόκολλα επικοινωνιών. Ειδικότερα καλύπτονται θέματα…Read More

Continue reading "Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες"

Σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών

Επισκόπηση των σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone, tablet κτλ.). Αρχικά, καλύπτεται ένα ευρύ…Read More

Continue reading "Σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών"

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές, μεθόδους και λειτουργίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο…Read More

Continue reading "Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία"