Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού

Το μάθημα εστιάζει στις φάσεις εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού σύμφωνα με το μοντέλο ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπόνηση έργου από ομάδα (project-based). Στόχος είναι οι φοιτητές/-τριες να εξοικειωθούν με τις διάφορες φάσεις εργασίας και τα παραδοτέα ενός έργου (project). Τα θεωρητικά θέματα του μαθήματος περιλαμβάνουν: διδακτική … Περισσότερα

Εργαλεία Νέων Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Επισκόπηση των βασικών μεθόδων σχεδίασης εργαλείων νέων τεχνολογιών και εκπαιδευτικών λογισμικών. Περιλαμβάνονται θέματα σχεδίασης βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα τους σε αυτά τα συστήματα, τις βασικές τους έννοιες (πεδία, εγγραφές, πίνακες, ευρετήρια αναζήτησης, πρωτεύον-δευτερεύον κλειδί), ερωτήματα SQL, παραδείγματα βάσεων δεδομένων, σχεδίαση βάσης δεδομένων στο εργαστήριο. Επισκόπηση στην Κοινωνική Δικτύωση … Περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση και τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης

Το μάθημα εστιάζει στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη ηλεκτρονικής μάθησης (προσαρμοστικά περιβάλλοντα, συνεργατική μάθηση, κοινότητες πρακτικής, μάθηση βασισμένη στους διατιθέμενους πόρους). Παρουσιάζονται εργαλεία, τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης. Περιγράφονται πρότυπα και τυποποιήσεις που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση με έμφαση στη διαλειτουργικότητα για την ανταλλαγή … Περισσότερα