Δομή – Διάρκεια

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων

β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο, η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο και η εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τρίτο εξάμηνο.  Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται με την εκπόνηση εργασιών ή/ και εξετάσεων.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:

  • η επιτυχής εξέταση σε 6 μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο
  • η επιτυχής εξέταση σε 6 μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο
  • η εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής  στο τρίτο εξάμηνο.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται με την εκπόνηση εργασιών ή/ και εξετάσεων.

Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. (M.Sc. program) είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο προσδιορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.

Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διατριβή ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά, το ΠΜΣ ισοδυναμεί με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο