Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017 (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών ,Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

Για τους Τίτλους Σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η προσκόμιση πράξης ή βεβαίωσης ισοτιμίας του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η επιτροπή επιλογής φοιτητών, η οποία ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) Μεταπτυχιακών Σπουδών, αξιολογώντας το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο την παρακολούθηση και εξέταση, κατά την φοίτησή του, σε ορισμένα συμπληρωματικά μαθήματα, πέρα αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο