Διαδικασία Επιλογής

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

  1. Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου.
  2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.
  3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες.
  4. Η κατοχή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  5. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών.
  6. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΝΠΔΔ.
  7. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης.
  8. Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά καθημερινά κατά την περίοδο που αναφέρει η προκήρυξη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  στην Καστοριά ή με αποστολή συστημένου φακέλου (Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ 2467087062, Φαξ 2467087063, email: msc-inf@teiwm.gr)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α” Φάση Προκριματική:

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) ελέγχει όλα των απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ή / και να ζητήσει την πιστοποίηση γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

Μετά τον έλεγχο πληρότητας των φακέλων των υποψηφίων, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη για την οποία θα ενημερωθούν σχετικά από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Β” Φάση:

Στη συνέχεια, η Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Γ Φάση:

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο