Ανακοίνωση Προκήρυξης για το ακαδημαϊκός έτος 2023-2024

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, προσκαλούν υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (Postgraduate Programme “Modern Information Technologies and Services”) για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2023-2024.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας). Απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Modern Information Technologies and Services») στις εξής ειδικεύσεις (tracks):

 • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων / Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies, Internet of Things and Systems Security
 • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση / Information and Communication Technologies in Education

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν.4957/2022 (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2023.

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων έως τις 15/10/2023

 

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες από τις 11:00 έως 13:00. Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, στην παρακάτω διεύθυνση:

Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»
Περιοχή Φούρκα,
ΤΚ: 52100, Καστοριά
Τηλ.: 2467440023

Τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να αποσταλούν ή να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. https://msc.cs.uowm.gr/.
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν.4957/2022. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος μπορεί να προσκομιστεί «Βεβαίωση περάτωσης σπουδών». Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψήφιους που θα ανακηρυχθούν πτυχιούχοι τον Σεπτέμβριο 2023.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει o M.O. βαθμολογίας του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν.4957/2022.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου.
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου.
 • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 • Δύο Συστατικές Επιστολές

 

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του ΠΜΣ. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα:

 • Βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (25%)
 • Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (25%)
 • Συστατικές επιστολές (10%)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%)
 • Λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα (5%)
 • Συνέντευξη (30%)

Περισσότερες πληροφορίες:
Site: https://msc.cs.uowm.gr/
Τηλέφωνο: 2467440023
E-mail: msc-inf@uowm.gr

 

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες

Δρ. Άγγελος Μιχάλας, Καθηγητής

Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση εγγραφής

Προκήρυξη 2023-2024

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο